Sosial angstlidelse er preget Av en intens frykt for sosiale eller prestasjonssituasjoner, og en frykt for å handle på en måte som vil være ydmykende eller pinlig. Men i hvilken grad sosialt engstelige individer frykter forlegenhet på grunn av oppførselen til nære andre, er fortsatt ukjent. Feos (Fear of Forlegenhet by Others Scale) ble utviklet for å vurdere i hvilken grad personer med sosial angst frykter å bli flau av andre. For å vurdere de psykometriske egenskapene til dette tiltaket, fullførte 162 studenter med lav eller høy sosial angst FEOS, sammen med flere spørreskjemaer. En utforskende faktoranalyse foreslo en enkelt faktor. Tiltaket viser høy indre konsistens, og er korrelert med tiltak av sosial angst, frykt for negativ evaluering, og angst følsomhet. Frykt for forlegenhet av andre ble ikke funnet å være en signifikant prediktor for sosial angst, sammenlignet med angstfølsomhet og frykt for negativ evaluering. FEOS diskriminert blant deltakerne høy og lav i sosial angst, som de høye i sosial angst scoret betydelig høyere på tiltaket enn gjorde deltakerne lav i sosial angst. Nytten av denne skalaen for forskning og klinisk praksis diskuteres.