dzieci i ich rodzice dzielą specjalną więź, która powstaje zwykle w momencie narodzin dziecka. Ta relacja jest ważna, biorąc pod uwagę, że dzieci polegają na rodzicach w zakresie opieki i wychowania w pierwszych kilku latach życia. Ponieważ rola rodzica w życiu dziecka jest tak ważna, wiele stanów, w tym stan Nevada, stworzyło prawo rodzinne chroniące prawo dziecka do otrzymywania wsparcia, a także prawo rodziców do utrzymywania relacji z dzieckiem. Najczęściej widzimy, że problemy te pojawiają się, gdy rodzice rozwodzą się i mają spory o opiekę nad dzieckiem.

wpływ ojca na życie dziecka

najczęściej uważamy matkę dziecka za najważniejszą osobę w jego życiu – tradycja widziała matki przebywające w domu, aby wychowywać i opiekować się dziećmi, podczas gdy ojcowie wychodzą na siłę roboczą, aby finansowo wspierać rodzinę. Mimo że w wielu rodzinach nadal tak jest, coraz większy nacisk kładziemy na rolę ojca w życiu dziecka, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy na sali sądowej. Udowodniono, że ojcowie są równie zdolnymi opiekunami, jak i skutecznymi dyscyplinarzami dla dzieci, nie wspominając o tym, że dzieci, które mają kochających i zaangażowanych ojców, mają tendencję do lepszego radzenia sobie w szkole i łatwiejszego dostosowywania się do różnych etapów życia społecznego.

ustalenie ojcostwa w Nevadzie

prawa Ojca w Nevadzie
prawa Ojca w Nevadzie do opieki nad dzieckiem i odwiedzin.

kiedy ojciec udaje się do sądu w celu wyegzekwowania swoich praw rodzicielskich, jednym z najważniejszych kroków w tym procesie prawnym jest ustalenie ojcostwa dziecka. W stanie Nevada, gdy rodzice dziecka są małżeństwem, zgodnie z prawem zakłada się, że mąż matki jest prawnym i biologicznym ojcem dziecka. W przypadku rodziców niezamężnych istnieją dwie metody, które można zastosować do ustalenia ojcostwa, w tym metoda dobrowolna lub metoda mimowolna.

dobrowolna metoda ustalenia ojcostwa polega na zastosowaniu dobrowolnego potwierdzenia ojcostwa, co jest również najprostszą metodą ustalenia ojcostwa. Kiedy rodzice są zgodni co do tego, kim jest biologiczny ojciec dziecka, oboje rodzice mogą podpisać ” dobrowolny formularz potwierdzenia.”Formularz ten powinien być podpisany przez oboje rodziców w obecności notariusza, a następnie złożony w stanowym rejestrze witalnych statystyk Stanu Nevada. Po zakończeniu tego procesu można dodać nazwisko ojca do aktu urodzenia dziecka i ustalić ojcostwo dziecka.

mimowolna metoda ustalania ojcostwa polega na zaangażowaniu systemu sądowego. Ta metoda ustalania ojcostwa jest najczęściej stosowana, gdy rodzice nie zgadzają się co do tego, kto jest ojcem dziecka lub jeśli ojciec zaprzecza ojcostwu. Proces ten rozpoczyna się, gdy jedna ze stron składa sprawę o ojcostwo w sądzie – sprawę może złożyć matka dziecka, każdy mężczyzna, który uważa, że może być ojcem dziecka, prawnym opiekunem lub opiekunem prawnym dziecka lub przedstawicielem Departamentu Opieki Społecznej Stanu Nevada, jeśli dane dziecko otrzymuje jakąkolwiek formę pomocy państwa.

po złożeniu sprawy o ustalenie ojcostwa i zaprzeczeniu ojcostwa dziecka przez domniemanego ojca, sędzia może zażądać od dziecka, matki i domniemanego ojca wzięcia udziału w badaniach genetycznych. Dzieje się tak również w przypadku, gdy matka nie jest pewna, kim jest ojciec, a dwóch lub więcej mężczyzn może potencjalnie być biologicznym ojcem dziecka. Jeśli domniemany ojciec odmówi poddania się badaniom genetycznym, sędzia przyjmuje jego brak współpracy jako dowód ojcostwa i zasady jako takie. W tym momencie imię Ojca może zostać dodane do aktu urodzenia dziecka, a on lub ona może zacząć czerpać korzyści z ojca.

prawa ojca do opieki nad dzieckiem i odwiedzin

po rozstrzygnięciu sprawy o ustalenie ojcostwa sędzia często przechodzi do fazy opieki nad dzieckiem. W stanie Nevada sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem kierują się standardem „najlepszego interesu dziecka”. Zgodnie z tym standardem sędzia powinien rozważyć, jaki układ opieki nad dzieckiem najlepiej wspiera potrzeby dziecka, i chociaż preferencje rodziców są brane pod uwagę, ostatecznie najlepszym interesem dziecka jest podejmowanie decyzji. Sądy biorą pod uwagę czynniki istotne dla rodzicielstwa. czynniki te dzielą się na następujące kategorie:

  • zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
  • potrzeby rozwojowe i emocjonalne dziecka
  • komunikacja między rodzicami
  • możliwości wspólnego rodzicielstwa obojga rodziców
  • stabilność domu każdego rodzica
  • zdolność finansowa każdego rodzica do opieki nad dzieckiem

stan Nevada dzieli opiekę na dwie kategorie-opieka prawna i fizyczna. Opieka prawna odnosi się do prawa rodzica do udziału w ważnych decyzjach dotyczących wychowania dziecka, w tym zdrowia, edukacji, opieki medycznej, wychowania społecznego i wychowania religijnego. Opieka fizyczna odnosi się do Praw Rodziców do tego, aby dziecko przebywało z nimi i było pod ich opieką. Wspólna opieka jest preferowana zgodnie z prawem Stanu Nevada, co oznacza, że oboje rodzice mają równą opiekę prawną i fizyczną nad dzieckiem-jest to preferowane, aby pomóc utrzymać oboje rodziców zaangażowanych w życie dziecka.

jednak w przypadkach, gdy wspólna Opieka nie jest opcją, sędzia wybiera głównego opiekuna na podstawie tego, co leży w najlepszym interesie dziecka. Jeśli ojciec jest lepszym kandydatem, nie jest rzadkością, aby ojciec otrzymał podstawową opiekę, co oznacza, że ma dziecko zamieszkać z nim i być pod jego opieką przez większość czasu. W takich przypadkach matka może, ale nie musi, otrzymać wizytę z dzieckiem w zależności od okoliczności sprawy.

prawo ojca do alimentów w Nevadzie

w przypadkach, w których ojciec otrzymuje podstawową opiekę, często zdarza się również, że matka otrzymuje nakaz płacenia alimentów. Alimenty są wypłacane między rodzicami, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dziecka, które obejmują wsparcie finansowe na zapewnienie schronienia, odzieży i żywności dla dziecka, a także pomoc w pokryciu wydatków związanych z edukacją dziecka, opieką medyczną i innymi potrzebami. Ojcowie w stanie Nevada mają równe prawo do pobierania alimentów, tak jak matki w tej samej sytuacji-mają również równy dostęp do usług egzekwowania alimentów.

jak prawnik ds. Praw Ojca może pomóc

w obliczu kwestii ojcostwa, opieki nad dzieckiem i alimentów w sądzie może być przytłaczającym procesem dla każdego ojca. Dla tych ojców, którzy mają do czynienia z tego typu problemami prawnymi, prawnik specjalizujący się w prawach ojca może być nieocenionym źródłem. Ci prawnicy są w stanie szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób system sądów rodzinnych działa w stanie Nevada, a także są w stanie wyjaśnić Prawa ojców do relacji z dzieckiem. Dodatkowo, prawnicy ojca są w stanie najlepiej pozycjonować swojego klienta, aby uzyskać korzystny wyrok w sprawie ojcostwa, opieki nad dzieckiem lub alimentu.