Social ångestsyndrom kännetecknas av en intensiv rädsla för sociala eller prestationssituationer och en rädsla för att agera på ett sätt som kommer att vara förödmjukande eller pinsamt. I vilken utsträckning socialt oroliga individer fruktar förlägenhet på grund av beteendet hos nära andra är dock okänt. Rädsla för förlägenhet av andra skala (FEOS) utvecklades för att bedöma i vilken utsträckning individer med social ångest fruktar att bli generad av andra. För att bedöma de psykometriska egenskaperna hos denna åtgärd slutförde 162 studenter med låg eller hög social ångest FEOS, tillsammans med ytterligare frågeformulär. En undersökande faktoranalys föreslog en enda faktor. Åtgärden visar hög intern konsistens och är korrelerad med mått på social ångest, rädsla för negativ utvärdering och ångestkänslighet. Rädsla för förlägenhet av andra visade sig inte vara en signifikant prediktor för social ångest, jämfört med ångestkänslighet och rädsla för negativ utvärdering. FEOS diskriminerade bland deltagarna högt och lågt i social ångest, eftersom de som är höga i social ångest gjorde betydligt högre på åtgärden än vad deltagarna låg i social ångest. Nyttan av denna skala för forskning och klinisk praxis diskuteras.